Being Bilingual
Ernst Pierre

Being bilingual gives you some power
You can speak any language any hour or any second of the day.
It makes you feel bright
When you speak the other language right
It makes you feel smart
Being bilingual is amazing

Lè ou bileng ba ou kèk pouvwa
Ou ka pale nenpòt lang nenpòt èdtan oswa nenpòt dezyèm nan
   jounen an.
Li fè ou santi ou byen klere
Lè ou pale lòt lang lan dwa
Li fè ou santi ou entelijan
Lè ou bileng se etonan